REGULAMIN STRONY HISTORIA: POSZUKAJ

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa dla użytkowników serwisu, zwanych dalej użytkownikami, zasady korzystania z serwisu HISTORIA:POSZUKAJ (www.historiaposzukaj.pl<http://www.historiaposzukaj.pl>), zwanego dalej serwisem.


2. Właścicielem serwisu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie (02-910), ul. Goraszewska 7, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 32/92, posiadającym numer NIP526-22-62-956 oraz Regon 012091660, 3. Serwis służy do udostępniania i rozpowszechniania materiałów o tematyce historycznej i kulturowej, oraz materiałów multimedialnych związanych z tymi informacjami.


3. Regulamin określa również obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.


4. Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, iż akceptuje Regulamin.


5. NIMOZ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

§2
PODSTAWOWE DEFINICJE


1. Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora zamieszczony w serwisie do wglądu wszystkich Użytkowników.


2. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z serwisu.


3. Administrator -wybrany przez NIMOZ podmiot zajmujący się zarządzaniem i konserwacją serwisu.

§3
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Podmiot prowadzący serwis udostępnia mechanizmy oraz pamięć serwera do publikacji materiałów. Materiały te mogą mieć postać tekstów, filmów, zdjęć, plików audio, animacji lub grafik.


2. Materiały przygotowane do użytku w serwisie są zatwierdzone przez NIMOZ.


3. Administrator nabywa prawo do zarządzania serwisem w zakresie określonym umową z NIMOZ.


4. Wszyscy Użytkownicy serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego, 6. Użytkownicy mogą przesyłać swoje komentarze, opinie i propozycje rozwoju portalu za pośrednictwem elektronicznego formularza lub adresu mailowego portalu.


5. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym.


6. NIMOZ zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.


7. NIMOZ zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego.


8. NIMOZ zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z konta w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub niezgodnych z niniejszym regulaminem. Każdy użytkownik ma możliwość raportowania do NIMOZ komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi zasadami.

§4
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. NIMOZ zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.


2. Materiały zawarte w serwisie są publikowane wyłącznie do celów edukacyjnych.


3. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w serwisie przez jego Użytkowników.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail:
historiaposzukaj@nimoz.pl


2. Wszelkie zmiany w regulaminie stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach serwisu.


3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach serwisu.

drukuj wyślij facebook